home

Universiteit Amersfoort is een experimentele universiteit. Een vrijruimte voor onderzoek en ontwikkeling in Amersfoort.

Universiteit Amersfoort verstrekt geen diploma's, certificaten of getuigschriften. Bij Universiteit Amersfoort gaat het om de kennis zelf.

Universiteit Amersfoort kent geen gescheiden departementen of faculteiten. Het onderzoek dat wordt gedaan bestaat uit de projecten van onafhankelijke onderzoekers die als coƶperatie samen een verzameling onderzoeksfaciliteiten delen, en van elkaars kennis en vaardigheden gebruik maken.

Hoewel deze laboratoria open staan voor de meest uiteenlopende wetenschappers, kunstenaars en uitvinders, heeft Universiteit Amersfoort een aantal speciale aandachtsgebieden.

Amersfoort University is an experimental university. A place for free research and development in Amersfoort.

Amersfoort University does not hand out certificates or diploma's.

Amersfoort University does not have separate departments or faculties. The research that is being done exists of projects from independent researchers, who are united in a cooperation and share research facilities, and make use of each others knowledge and skills.

Although these laboratories are open to a diversity of scientists, artists and inventors, Amersfoort University has some special focus areas.

transitievraagstukken

transition issues

De komende decennia zullen worden gekenmerkt door een ingrijpende maatschappelijke transitie die het gevolg is van toenemende schaarste en klimaatverandering, en de opkomst van netwerken. De trend daarbij is een toenemende herlocalisering van arbeid en middelen binnen een globaal netwerk van kennisuitwisseling. Dit betekent dat er een hoop onderzoek gedaan moet worden naar:
  • lokale voedselproductie, stadslandbouw, low-input eetbare ecosystemen
  • kleinschalige energieproductie
  • herijking van democratische structuren
  • (non monetaire) waarderingssystemen


The coming decennia we expect to witness a transition in society that is the result of increasing shortages and climate change, and the rise of a network society. The trend is towards a relocalisation of labour and means within a global network of knowlegde exchange. This means a lot of research has to be done after:

  • local food prod uction, urban farming, low input edible ecosystems
  • small scale energy production
  • revision of democratic structures
  • (non monetary) value systems

burgerwetenschap / citizen science

Een lokale 'bottom-up' universiteit heeft de potentie om de gegroeide kloof tussen de academische wereld en burgers te overbruggen.
A local bottom up university has the potential to bridge the gap between the academic world and citizens.
  • vertaling van de academische mores - de wetenschappelijke methode - naar amateur wetenschappers
  • organisatie van deeltijdonderzoek

p2p society

De genoemde transitie is verbonden met, en loopt min of meer parallel aan, een andere maatschappelijke ontwikkeling die aangeduid kan worden als de overgang van een industriele samenleving naar een 'peer-to-peer' samenleving.
The transition is connected to another development in society that can be seen as a transition from an industrial society to a peer-to-peer society.

open kennis / open knowledge

Veel kennis is slecht toegankelijk door financiele barrieres die worden opgeworpen door commerciele uitgevers. Soms is belangrijke kennis niet toepasbaar door patenten en andere beschermconstructies voor intellectueel eigendom. Vaak komt dit door onbekendheid met, of zelfs het ontbreken van alternatieve verdien- en waarderingsmodellen.
Knowledge is often badly accessible because of financial barriers of commercial publishers. Sometimes important knowledge cannot be ued because of patents or intellectual property. There are however other business models available.

onafhankelijk onderzoek / independent research

Waar steeds meer onderzoek onder druk van bezuinigingen wordt onderworpen aan de tucht van de markt, of aan de bestuurskwaliteiten van managers, is het nodig een vrijhaven voor onafhankelijk onderzoek in te richten. Universiteit Amersfoort wil zo'n plek zijn.
More and more research is under pressure and has trouble finding funding. It is necessary to build a safe harbour for such research. Amersfoort University wants to be such a harbour.
nl